Nye bilder

Depresjon

Finnes det noe svar på hvorfor enkelte av oss må slite med depresjonsperioder mon tro ?. Jeg merker selv at mørketid og vinter gjør en mer deprimert enn vanlig som årene går. Kan det være et stoff kroppen ikke produserer nok av ?

Kjøpte for noen år siden en sånn energi lampe for bruk i mørketida,og synes den hjalp,men nå er det som den ikke har noen virkning lengre.

Dagen i går...

Dagen i går har vi ALLE reist i fra! Dagen i morgen har ikke kommet! Det eneste vi har er nuet her og nå!

Hvem kan bevise at livet ikke er slik?

Flere får aspergers – uvisst hvorfor

Antall barn og unge med Aspergers syndrom er nesten fordoblet fra 2005 til 2008, viser en ny trøndersk undersøkelse. Trenden er den samme i andre deler av verden. Tips en bekjent.

Les: http://www.forskning.no/artikler/2011/mars/282839

LØFT deg selv! (Løsningsfokusert terapi)

Løsningsfokusert utviklingsarbeid omfatter alt fra samtaler med enkeltpersoner til arbeid med mindre grupper, hele avdelinger/organisasjoner og store grupper (flere hundre personer). Les mer som pop-up-vindu, eller her som vanlig nettside.

Ønsket endring skjer raskt ved kompetent bruk av LØFT. Erfaring viser at det oppnås gode nok løsninger og skritt i ønsket retning ved gjennomsnittlig 3 løsningsfokuserte intervensjoner.

Empowerment! Din rettighet.

Empowerment!

De senere år har norsk helse innført et nytt ord: Det amerikanske ordet: Empowerment! Det forskes og er blitt forsket på ordet Empowerment i Norge ved landets universiteter, høgskoler, uten at vi har funnet et norsk ord som erstatter innholdet som går på moralske, etiske og respektfull holdning, til mennesket en er satt til å hjelpe under sykdom.

Sosial angst?

Ingress:

Sosial angst er en kronisk angst for en rekke dagligdagse situasjoner hvor du møter andre mennesker:

"Huset" i Larvik! Fyrtårn innen psykisk helse!

Ingress:

Under opptrappingsplanen for psykiatri 1995-2008 fikk kommunene øremerkete midler fra staten til lavterskeltilbud innen psykiatri. I 2008 opphørte midlene. Mange kommuner la da ned eller reduserte driften? Mens ”Huset” i Larvik gikk motsatt vei og styrket aktivitetene

Åpent brev til norske politikere

“Huset” er et treffsted for de som sliter psykisk. Tanken bak dette tilbudet er en arena som gir trygghet, trivsel, trening og personlig vekst. Vår filosofi bygger på brukerstyring og empowerment filosofien.

Empowerment betyr en strategi i folkehelsearbeidet der folk ut fra sin egen situasjon blir i stand til å definere sine egne problemer og finner sine egne løsninger i fellesskap med andre.

Dialogkonferanse om livskvalitet på Huset i Larvik.

Huset i Larvik avikler hvert år konferanse hvor vi setter viktige spørsmål for den enkelte av oss på agendaen.

I år ble konferansen gjennomført som en dialogkonferanse på Huset i Greveveien 21.oktober.

Å nullstille seg...

Å Nullstille seg? Er viktig for din psykiske helses skyld i dag? Å “Nullstille” seg i min mening betyr å gjøre seg ferdig med traumene fra fortiden, finne og leve i nuet.

Mange sliter med traumer, angst, depresjoner. Har vanskeligheter med å bli ferdige med gårsdagen eller rettere sagt fortiden?

Annonse

"Huset" i Larvik er et sosialt treffsted for de som sliter psykisk...

Husets logo er designet av tegner Kjell Ronald Hansen, Larvik

Logoen kan du lese slik: ”Vi kom til Huset som psykiske sårbare frø, – men etter kortere eller lengre tid slo mange ut i full blomst og vandret videre i livet!

“Huset” driver ingen behandling, men gir sosialt miljø for de som sliter psykisk, og mange muligheter til å bygge nettverk, et trygt sted å være som gjør mange “friske”! “Huset” har egen S.O.S tjeneste alle røde dager i året.og ellers hver helg fra fredag kl.16.00 til mandag kl.0800 når legekontorer er stengt. Da gir Huset hjelp!

“Huset” er et kommunalt sosialt treffsted og aktivitetshus for de som sliter psykisk! «Huset» administreres i et fellesskap mellom ansatte og brukere! Gjennom faste ukentlig informasjonsmøter treffer brukere og ansatte avgjørelser som gjelder Husets drift!

”Huset” hviler på plattformen og prinsippet Empowerment ett amerikansk psykososialt ord som det ikke finnes noe norsk ord for. Empowerment er definert slik:

“Empowerment” handler om å mobilisere og styrke folks egne krefter, samt å nøytralisere krefter som bevirker avmakt. Dette er nødvendig for at pasienter skal bli friske og beholde helsen, og ofte for å motvirke effekten av samfunnsbetinget undertrykking, som fra tid til annen videreføres i medisinsk praksis. Undertrykkingsteori
kan hjelpe leger å forstå hvordan marginalisering og diskriminering foregår, og hvordan dette kan ha betydning for helse og helsevesenet"
.

”Empowerment” eller myndiggjøring står i dag fram som en sentral helsepolitisk målsetting rettet mot personer med funksjonsnedsettelser og andre med spesielle behov for hjelp, Støtte og omsorg. Tilnærmingen setter fokus på hvordan den etablerte tenkningen om rehabilitering og tjenestebasert omsorg kan føre til umyndiggjøring og undertrykking av brukerne. Opp mot dette setter empowerment-tenkningen tjenestebrukernes rett til Innflytelse over sine tjenestetilbud og egen livssituasjon i fokus”.

Huset" i Larvik er et veksthus og viktig element for de som kommer fra behandling. Har lite nettverk eller bare ønsker sosialt fellesskap..»Huset» representerer et godt tilbud når det gjelder ettervern for de som sliter psykisk. Mer enn 15 års erfaring har gitt «Huset» i Larvik uvurderlig kunnskap

»Huset» administreres etter Larvik kommunes til enhver tid gjeldende lover og regler. Det kommunale “Huset” i Larvik er ISO sertifisert. Daglig leder er for tiden Jørn Haugen.

På “Huset” gis du mange muligheter og til å møte andre sosialt, ikke minst få hjelp med å komme i gang med selvutvikling eller delta i ymse aktiviteter som turer, maling, diskusjoner eller simpelthen bare noen å snakke med over en kopp kaffe i stua eller kafeen

*"Huset i Larvik" er et av de mest omtalte treffsteder for de som sliter psykisk. Godt beskrevet i fagtidsskrifter om Psykisk helse, Sinn & samfunn og andre.

Huset» i Larvik er som sakt et sosialt treffested for mennesker som på grunn av sin psykiske helse er isolerte, har angst, depresjoner eller sliter med andre psykiske plager

Vil du vite mer om huset eller finne ut om det “Huset” er noe for deg? Ta kontakt for omvisning og samtale nå!
Du eller noen du kjenner ringer: 33 17 36 60 se også husets hjemmeside> husetlarvik.no. Mer om sonen

Denne sonen er permanent stengt.

Origo "Huset" i Larvik er et sosialt treffsted for de som sliter psykisk... er en sone på Origo. Les mer